KVK: 41182462                     IBAN: NL43ABNA0499082052 t.n.v. Stichting ASSOENNA ISL                      Email: info@islamu.nl                      ANBI/RSIN-nummer: 804182565

Visie en doelstelling

Visie en doelstelling

Doelstelling:

De activiteiten van moskee Assoenna hebben tot doel om voor de achterban van de stichting, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Moskee Assoenna doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor Moskee Assoenna. Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen voor de Moskee Assoenna.

Integratie:

Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van Moskee Assoenna geen keuze, maar een ´must´. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Nadrukkelijk vermelden wij hier volledigheidshalve dat dit een proces is wat van twee kanten moet komen.

Emancipatie:

Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af, evenals het krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.

Participatie:

Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit betekent aan actieve opstelling in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.