KVK: 41182462                     IBAN: NL43ABNA0499082052 t.n.v. Stichting ASSOENNA ISL                      Email: info@islamu.nl                      ANBI/RSIN-nummer: 804182565

Privacyverklaring

Organisatie

Privacyverklaring

Dit privacybeleid beschrijft hoe Islamitische Stichting Lombok (hierna: “ISL” of “wij”) als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omgaat.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WANNEER?

  Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens met ons te delen in de volgende gevallen:

  • Uw lid ben en een maandelijkse contributie overmaakt
  • Uw een vrijwillger bent
  • Uw een leerling bij ons bent (In het geval van minderjarigen ook de gegevens van de voogd/ouders)
  • Uw een van onze evenementen bijwoont (foto’s en/of video’s)

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

  • Volledige naam
  • Address gegevens
  • Email
  • Geboortedatum
  • Lid/Leerling nummer
  • Foto’s en video

WAAROM ISL UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met uw en om de financiele administratie te kunnen doen en in het geval van de leerlingen/studenten de voortgang te kunnen monitoren.

HOE LANG ISL GEGEVENS BEWAART

ISL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

DELEN MET ANDEREN.

ISL verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden alleen indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te verwijderen of te verplaatsen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@assoennaisl.nl. ISL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ISL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle verzamelde persoonsgegevens worden op een password beveiligde standalone PC/Laptop bewaard die ten alle tijden niet word aangesloten op het internet. De persoonsgegevens worden ook als backup op een beveiligde externe harddrive geplaatst en die word in een afgesloten kluis in het pand bewaard.