KVK: 41182462                     IBAN: NL43ABNA0499082052 t.n.v. Stichting ASSOENNA ISL                      Email: info@islamu.nl                      ANBI/RSIN-nummer: 804182565

Activiteiten in Moskee Assoenna

Activiteiten

Educatieve activiteiten

Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht Moskee Assoenna veel belang aan educatieve activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:

Godsdienstlessen & lezingen

Door een imam wordt wekelijks les of lezingen gegeven over de eigen religie (islam). Daarnaast worden in de (wekelijkse) vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp.

Koranlessen

Door een imam wordt aan leerlingen les gegeven in het reciteren en uitleggen/ vertalen van de Koran.

Sociaal-culturele activiteiten

Op sociaal-cultureel vlak worden/zullen door Moskee Assoenna de volgende activiteiten uitgevoerd:

Excursies
Meerdere malen per jaar zal Moskee Assoenna excursies en uitjes organiseren. Zoals: pretparken, speeldagen en sport-en leerweekenden.

Feestdagen
Viering van (religieuze) feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het Offerfeest.

Sportieve activiteiten

Op het gebied van sport worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

Toernooien
Verdeeld over het jaar organiseert Moskee Assoenna samen met andere stichtingen voetbaltoernooien.

Maatschappelijke activiteiten

Om bij te dragen aan de samenleving organiseert Moskee Assoenna de volgende activiteiten:

Sociale controle 
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee uit. De imam (o.a. middels de vrijdagpreken) die hier een brugfunctie vanuit de islam en het bestuur in vervult, richting de leden. De leden dragen dit op hun beurt uit richting de wijk en hun omgeving. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk.

Klankbordgroep
Om beleidsmakers bij diverse (overheids)-instellingen te helpen, zullen we deelnemen in de klankbordgroepen bij projecten die in het verlengde van onze moskee liggen.

Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt Moskee Assoenna o.a. samen met de gemeente, scholen, andere (maatschappelijke) organisaties (bijvoorbeeld politie, Marokkaanse en Turkse verenigingen).

Themabijeenkomsten 
Van tijd tot tijd organiseert Moskee Assoenna bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo hebben wij verschillende bijeenkomsten georganiseerd over gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij werden telkens gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen. De volgende thema´s zullen nog zeker (wederom) aan de orde komen: Arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en opvoeding, huisvesting, overheidsbeleid rond minderheden, rechtshulp,  bibliotheek etc.